Služby

Poskytujeme služby v týchto oblastiach priemyselného vlastníctva:
 


Priemyselné práva


Priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Priemyselné právo je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napr. vynálezy, úžitkové vzory,  alebo vonkajšie úpravy výrobkov - dizajny. Medzi priemyselné práva patrí aj skupina priemyselných práv na označenie, ako sú označenia tovarov a služieb (ochranné známky), ktoré slúžia na zlepšenie marketingovej kvality produktov a služieb.

Do priemyselných práv nepatrí autorské právo a jemu príbuzné práva (uvedené práva sú podskupinou práv duševného vlastníctva).